Zapytaj eksperta

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3

Newsletter

Wyszukiwarka

Statystyka

Odsłon : 456267
Diety dla kierowców

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 16.04.2004 o czasie pracy kierowców (Dz.U. 92,poz. 879, z późn. zm.), pod pojęciem podróży służbowej należy rozumieć każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu na polecenie pracodawcy przewozu drogowego lub wyjazdu poza miejscowość stanowiącą siedzibę pracodawcy. Natomiast według art. 21a ww. ustawy, kierowcy w podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 775 § 3-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Wprowadzenie ww. przepisów na mocy nowelizacji w roku 2010 miało na celu ukształtowanie zasad wypłacania pracownikom wykonującym pracę kierowców świadczeń przysługujących innym pracownikom z tytułu podróży służbowej w sposób szczególny w porównaniu do zasad ogólnych. Intencją ustawodawcy było takie doprecyzowanie definicji podróży służbowej pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy, by w przypadku każdego - w ramach wykonywania polecenia pracodawcy - wyjazdu poza miejscowość będącą siedziba pracodawcy, pracownikowi temu przysługiwały świadczenia z tytułu podróży służbowej wypłacane pracownikom zatrudnionym na innych stanowiskach.
Z przepisów art. 21a oraz art. 2 pkt 7 ustawy o czasie pracy kierowców wynika, że w przypadku kierowców obowiązuje autonomiczna względem art. 775 Kodeksu pracy definicja podróży służbowej oraz że kierowcy przysługują określone środki pieniężne, służące pokryciu kosztów, jakie ponosi on w związku z wykonania zleconego mu zadania służbowego (por.: wyrok SN z dnia 20.05.2011 – sygn. akt: II UK 249/10)
Zmiana wprowadzona do pojęcia definicji podróży służbowej kierowcy spowodowała, że nie ma znaczenia miejsce wykonywania pracy określone w umowie o pracę (np. teren województwa), lecz miejsce zatrudnienia kierowcy (siedziba pracodawcy, filia, przedstawicielstwo, oddział i inne miejsca prowadzenia działalności). Jeżeli więc kierowca wykonuje przewóz drogowy lub wyjeżdża w celu wykonywania przewozu poza miejscowość, w której ta siedziba się znajduje, to wówczas jest w podróży służbowej. Konsekwencją wykonywania pracy w podróży służbowej jest obowiązek wypłacenia pracownikowi diet.
Bez znaczenia pozostaje także rodzaj kategorii prawa jazdy jakie posiada kierowca.

 
Wykonanie: STANISZEWSKI-IT PROJEKTOWANIE STRON SZCZECIN